آسم شغلی

خانه » وبلاگ

m_2

آسم بیماری شایع تنفسی است که در زمره علل منجر به ناتوانی شغلی محسوب میگردد. بر خلاف بیشتر بیماریهای مزمن که افراد مسن را مبتلا میکند آسم اغلب در سنین فعالیت کاری رخ میدهد. آسم شغلی عبارتست از آسمی که از علل و شرایط مرتبط با یک محیط شغلی خاص ناشی میشود و محرک دیگری در خارج از محل کار ندارد.

ذرات گردوغبار، گازها و بخارات می­توانند علایم تنفسی وابسته به دوز در افرادی که در محیط کار با این عوامل مواجهه دارند ایجاد نماید. عوامل مذکور باعث حساس شدن و تحریک پذیری راههای هوایی و آسم میشوند. شرایط محیط کار، آب و هوا، مصرف سیگار، ابتلا به عفونت­های تنفسی و نیز استعداد ژنتیک نیز بر ایجاد آسم شغلی اثر می­گذارند.

ارتباط آسم با انواع مشاغل

آسم بیماری تنفسی شایع اسـت کـه عوامـل مختلفـی می­تواند در بروز یا تشدید آن نقش داشـته باشـد. هـر چند مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بیماری آسم با نوع اشتغال بیماران بر وجود چنین رابطهایی دلالـت دارد ولـی شـدت ارتبـاط آسـم بـا انـواع مشـاغل ممکـن اسـت در مطالعات مختلف که در مناطق متفاوت در دنیا انجام شده یکسان نباشـد. آسـم شـغلی در حـال حاضر شایعتـرین بیمـاری تنفسـی شـغلی در بسـیاری از کشـورهای جهـان اسـت.

در ۲۰-۵ درصد بالغین مبتلا به آسم علت مرتبط با شغل وجود دارد و بیش از ۲۵۰ شغل مختلف وجود دارد که باعث ایجاد آسم میشوند. بیشـترین مبتلایـان به آسم، کارگران صنایع شیمیایی هستند و فراوانی گـروه مشـاغل تجــاری، حمــل و نقــل و اپراتورهــا و گــروه شــغلی خدماترسانی و فروشـندگی در میـان مبتلایـان بـه آسـم بیشتر است.

بیشترین فراوانـی آسـم شـغلی متعلـق به کشـاورزان و مزرعـه­داران بـود و بعـد از آن تکنسـین آزمایشگاه­ها و افرادی که در فرآوری مواد غذایی مشـغول بودنــد بیشــترین فراوانــی شــغلی را در بیمــاران آســمی داشتند. فراوانی بیشتر آسم در کشاورزان میتواند بـه علت مواجهه این افراد با عواملی باشد که در ایجـاد آسـم نقش شناخته شده­ای دارند.

کانال تلگرام هی مد

جدید ترین اخبار و مقالات هی مد 

صفحه ایسنتاگرام هی مد

پست ها و مطالب کاربردی در مورد آسم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.