نام بیمار

بیمار شماره 1

در حال مصرف دارو ها

میزان مصرف

میزان مصرف

اسپری تسکین دهنده
سالبوتامول 39%
اسپری کنترل کننده
سیمبیکورت 160 63%